برچسب گذاری توسط: پیامهای دلتنگی خوب

۰

پیامهای دلتنگی

چه می دانی از دلتنگم؟ گاهی به خدایت التماس می کنم فقط خوابت را ببینم… می فهمی ؟! خوابت را… . . . قـــرارمـان همــان جـای همیــشـگی…! فــقط ایـن بـار تـو هـم بیـا… ***...