برچسب گذاری توسط: معمای پاسبان روی چه قرائنی قاتل شناخت

۰

معمای پاسبان روی چه قرائنی قاتل را شناخت

معمای پاسبان پاسبانی از کنار خانه ای می گذشت. صدای جیغ و داد و فریادی را شنید. بی اختیار بسوی آن خانه رفت و در را گشود. درهمین حال شنید که یکی فریاد می...