برچسب گذاری توسط: متن گریه دار عشقی

۱

متن های گریه آور غمگین

متن های گریه آور غمگین  زیر باران اگر دختری را سوار کردید جای شماره به او امنیت بدهید… او را به مقصد مورد نظرش برسانید نه به مقصد مورد نظرتان! در تاکسی خودتان را...