برچسب گذاری توسط: متن کوتاه در مورد زندگی

۰

متن های زیبا و کوتاه در مورد زندگی

انسانهای صادق به صداقت حرف هیچکس شک نمی کنند و حرفِ همه را باور دارند، انسانهای دروغگو تقریبا حرف هیچکس را باور ندارند و معتقدند که همه دروغ می گویند. انسانهای امیدوار همواره در...