برچسب گذاری توسط: متن های زیبا و خواندن

۰

متن های زیبا و خواندنی

به راحتی میشه در دفترچه تلفن کسی جایی پیدا کرد ولی به سختی می شه در قلب او جایی پیدا کرد. به راحتی میشه در مورد اشتباهات دیگران قضاوت کرد ولی به سختی می...

۰

متن های زیبا و خواندنی

متن های زیبا و خواندنی به قلبت رجوع کن اگر حالت خوبست به باورهایت ایمان بیاور  اگر حالت خوب نیست همچون خانه کلنگی بکوب از اول بساز برای تغییر دیر نیست