برچسب گذاری توسط: متن های جدید فلسفی

۱

جمله های فلسفی و قصار جدید

جمله های فلسفی و قصار جدید یادتان باشد، وقتی خورشید میدرخشد، هرکسی میتواند دوستتان داشته باشد در طوفان است که متوجه میشوید چه کسی واقعا به شما علاقه دارد… :: :: گاهی خراب کردن...