برچسب گذاری توسط: متن ضدپسر جدید

۰

متن ضدپسر – ارسالی المیرا

  چی بگم پسرا همینن دیگه بخدا راسته یبار مامان بابام و عموم و زن عموم رفته بودن خونه یکی از فامیلامون که میشه عموی بابام که اون مرده بود قرار شبو بمونن اونجا...