برچسب گذاری توسط: متن آرزو کردن

۰

متن آرزو کردن

  نمی دانم خوشبختی برای تو در چه معنا می شود… فقط می دانم خوشبختی وسیعتر از آنست که در ذهنت بگنجد و زیباترین لحظه ایست که می توانی در زندگی درک کنی و...