برچسب گذاری توسط: ضرب المثل به ترتیب حروف الفبا

۰

ضرب المثل به ترتیب حروف الفبا (ن)

  ناز شست گرفت. نازک نارنجی است. نام در کرده است. نان به هم قرض می دهند. نان خودت را می خوری، چرا حرف مردم را می زنی. نان به نرخ روز می خورد....