برچسب گذاری توسط: سری جدید جمله فلسفی

۰

متن های فلسفی سری جدید

متن های فلسفی سری جدید هیچوقت زیاد به خودتان سخت نگیرید چون دیگران این کار را برای شما انجام میدهند ! :: :: هیچوقت بیش از حد عاشق نباش بیش از حد اعتماد نکن...