برچسب گذاری توسط: زیباترین جملات عاشقانه جدید برای عاشقان

جملات عاشقانه ۰

جملات عاشقانه

زیباترین جملات عاشقانه بیا با هم رفت و آمد نکنیم ! مثلا وقتی می آیی نرو بــه هـــرکــس مـــی گـــویـــم “تـــــو“ بـــه خـــودش مــیــگـــیــرد. . .! امـــا نـــمـــی دانــــــد کــــــه هــیـــچ کــس بـــرای مـن...