​​ داستان چه كشكی چه پشم

داستان چه کشکی چه پشمی

fun1506 300x196 داستان چه كشكی چه پشمی

داستان زیبای چه کشکی چه پشمی

داستان چه کشکی چه پشمی ,چوپانی گله را به صحرا برد به درخت گردوی تنومندی رسید.

از آن بالا رفت و به چیدن گردو مشغول شد که ناگهان گردباد سختی در گرفت، خواست فرود آید، ترسید. باد شاخه ای را که چوپان روی آن بود به این طرف و آن طرف می برد.

جالبترین مطالب پاتوق


>