​​ داستان ضرب المثل گررَستم ازدست تیرزن من و کنج ویرانه ی پیرزن

>