برچسب گذاری توسط: داستان زیبای در روز قیامت

۰

داستان زیبای جزا در روز قیامت

جزا در روز قیامت چون به نزدیک عرفات رسید، درویشی پیش او آمد با پای برهنه و تاول زده، تشنه و گرسنه به رئیس بخارا گفت: «آیا روز قیامت جزای من مثل جزای تو...