برچسب گذاری توسط: داستان آلبرشت نقاش در نورنبر

۰

داستان آلبرشت نقاش در نورنبرگ

داستان آلبرشت نقاش در نورنبرگ داستان آلبرشت نقاش در نورنبرگ ,در یک دهکده کوچک نزدیک نورنبرگ خانواده ای با ۱۸ فرزند زندگی می کردند. برای امرار معاش این خانواده بزرگ، پدر می بایستی ساعتهای...