برچسب گذاری توسط: جوکهای جدید و خنده دار 95

۰

جوکهای جدید و خنده دار در سال ۹۵

نیشگون چیست؟ . . نوعی حمله کماندویی زنان ایرانی که بطورناگهانی گوشت بدن کودک راگرفته و۳۶۰درجه میچرخانند تاباعث تسلیم او و گفتن جمله”غلط کردم”شود