برچسب گذاری توسط: جمله های معنی دار

۰

جمله های فسلفی مهر ۹۱

جمله های فسلفی مهر ۹۱   خوشبختی هماهنگی آرزوها با حوادث روزگار است… :: :: برای طولانی زیستن لازم نیست به روزهای زندگی اضافه شود ؛ باید تلاش شود که زندگی به روزهایمان اضافه...