برچسب گذاری توسط: جمله های غمگین

۰

جمله های غمگین

  آشپزی ام خوب نیست ؛ اشک پشت پا بریزم برایت ؟ :::::::::::::جمله های غمگین:::::::::::::::: چه حرف بی ربطیست که مرد گریه نمی کند گاهی آنقدر بغض داری که فقط باید مرد باشی تا...

۱

جمله های غمگین رمانتیک

جمله های غمگین رمانتیک سر به هوا نیستم ! اما همیشه چشم به آسمان دارم ! حس عجیبی است ! دیدن همان آسمانی که شاید توچند لحظه پیش به آن خیره شده باشی !...

۰

جمله های غمگین درباره جدایی

جمله های غمگین درباره جدایی بیا برای یک بار هم که شده دست به خلاف بزنیم . من اندوه تورا می دزدم و تو تنهایی مرا :: :: در سینه ام زخمهای عمیقی هست،انگار...

۰

جمله های غمگین جدید

جمله های غمگین جدید بچـــه کـــه بـــاشی از “نقـــاشی”هـــایتـــ هـــم مــی‌ تــواننــد بـــه روحیـــاتــ و درونیـــاتتــ پی ببــرنـــد ، بـــزرگ کـــه مــی‌ شـــوی از حــرفهـــایتـــ هـــم نمــی‌ فهمنـــد تـــوی دلتــ چـــه خبـــر استــ !...