برچسب گذاری توسط: جمله های زیبا درباره خدا

۱

اس ام اس قشنگ درباره خدا

اس ام اس قشنگ درباره خدا ای خدا ای بی پناهان را پناه / رهنمای عاشق گم کرده راه ره نمی دانیم بنما راهمان / نیستیم آگاه ، کن اگاهمان ای به هر سوزی...