برچسب گذاری توسط: جملات احساسی و دل شکسته زیبا

۰

احساسی و دل شکسته عشاق

هـَــر روز . . سـاعتِ دلــ♥ــم را عقب مـــی کشـَــم . . . تـــا خیــــال کنــَـــم . . دیــــر نکــــرده ای هـنــــوز …/ * * لحـظـــهـ هـــآیَـم مـــآل تــو .. بـه قیـمـتِ صفـر ”...