برچسب گذاری توسط: جدیدترین متن آرزو

۰

متن آرزو کردن

  نمی دانم خوشبختی برای تو در چه معنا می شود… فقط می دانم خوشبختی وسیعتر از آنست که در ذهنت بگنجد و زیباترین لحظه ایست که می توانی در زندگی درک کنی و...

۰

اس آرزو

همه هست آرزویم که به بینم از تو رویی / چه زیان ترا که من هم برسم به آرزویی ؟ . . . شبی در عالم مستی همین قدر آرزو دارم / که مست...