برچسب گذاری توسط: تعبیر دیدن خواب آرایش کردن

۰

تعبیر خواب آرایش کردن

لوک اویتنهاو می گوید : آرایش کردن : موقعیت بسیار خوب ـ اگر خواب ببینید برای جشن جایی را با گلهای رنگارنگ می آرایید ،