به پورتال جامع پاتوق خوش آمدید...
تعبیر خواب رقص
  • تعبیر خواب رقص

      تعبیر خواب آهنگ و رقص تند 1ـ اگر خواب ببینید با آهنگی تند می رقصید ، علامت آن است که در زندگی کمتر ...

      تعبیر خواب آهنگ و رقص تند 1ـ اگر خواب ببینید با آهنگی تند می رقصید ، علامت آن است که در زندگی کمتر طعم شادی را می چشید. 2ـ اگر خواب ببینید سیاهپوستان با آهنگی تند مشغول رقصیدن هستند ، نشانة آن ...

    بیشتر بخوانید