تعبیر خواب درباره یافتن
  • تعبیر خواب یافتن

    تعبیر خواب یافتن یافتن محمدبن سیرین گوید: اگر کسی درخواب بیند که دو چیزی یافت از یک جنس حج و عمره بود. اگ ...

    تعبیر خواب یافتن یافتن محمدبن سیرین گوید: اگر کسی درخواب بیند که دو چیزی یافت از یک جنس حج و عمره بود. اگر ده چیز بود مال است. اگر به عدد سی بیند نصرت بود. اگر هزار بود بهتر است و هر چند بیشتر بیند نی ...

    بیشتر بخوانید