برچسب گذاری توسط: تعبیر خواب باردار

۰

تعبیر خواب بارداری

  تعبیر خواب آبستنی محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که شکم او بزرگ شده بود چون زن آبستن، دلیل کند که او را مال و نعمت دنیا حاصل گردد و هرچند که شکم...