برچسب گذاری توسط: تعبیر خواب

۰

تعبیر خواب خبر از آینده

خواب زبیده همسر هارون الرشید یک شبی زبیده همسر هارون الرشید خواب بسیار بدی دید طوری که خیلی ناراحت شد صبح روز بعد به کنیزی پولی داد و گفت برو به خدمت ابن سیرین...

۰

تعبیر خواب آتش بازی

لوک اویتنهاو می گوید : تماشای آن :به جشنی دعوت خواهید شد آتش بازی کردن : در یک بازی در فضای باز شرکت خواهید کرد

۰

تعبیر خواب آب جاری

تام چت ویندرا گوید: اگر آب جاری ببیند دلیلش حرکات آرامبخش است وتعبیر ش رسیدن به آرامش در زندگی است این خواب عاقبت خوشی را که در طالع زندگی وجود دارد نوید می دهد...

۰

زمان تعبیر شدن خواب ها

جدول زمان تعبیر شدن خواب ها بر حسب ساعت ساعت ۶-۱۰ شب : رؤیا نزدیک مغرب درست نیست و تعبیر ندارد، زیرا از پری شکم است تا یک سوم از شب هم بی تعبیر...

۱

تعبیر دیدن سگ در خواب

تعبیر دیدن سگ در خواب محمدبن سیرین گوید: سگ در خواب دیدن، دشمن دون فرومایه است، اما مهربان بود و سگ ماده در خواب زن فرومایه بود و سگ سیاه دشمنی بود از عرب،...

۲۹

تعبیر خواب عقد کردن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن عاقد در خواب میمون و مبارک نیست زیرا او کسی است که لطمات و صدمات مهلک به بیننده خواب وارد می آورد و مصیبت و بلا می آفریند که...

۹۹

تعبیر خواب بچه دار شدن

تعبیر خواب بچه دار شدن ۱ـ خواب زایمان در خواب ، نشانه بدنیا آوردن کودکی سلامت است . ۲ـ اگر دختری خواب ببیند زایمان می کند ، نشانه آن است که از درستکاری رو...