برچسب گذاری توسط: تعبیر

تعبیر خواب یافتن ۰

تعبیر خواب یافتن

تعبیر خواب یافتن یافتن محمدبن سیرین گوید: اگر کسی درخواب بیند که دو چیزی یافت از یک جنس حج و عمره بود. اگر ده چیز بود مال است. اگر به عدد سی بیند نصرت...