برچسب گذاری توسط: تست هوش قطر داخلی آجر

۰

تست هوش جدید قطر داخلی آجر

  سه آجر یکسان (هم شکل) به شکل مکعب مستطیل در اختیار داریم، یک خط کش هم داریم. می خواهیم طول قطر داخلی یک آجر را حساب کنیم. چطور باید این کار را انجام...