برچسب گذاری توسط: اس شهریور 94

۰

اس ام اس فلسفی شهریور ۹۴

 اس ام اس فلسفی شهریور ۹۴ “عیوب” دیگران را با انگشتان “کثیف” نشان نده . . . (مثل ایتالیایی) ◊◊◊◊◊◊◊◊ پیامک فلسفی ◊◊◊◊◊◊◊◊ به دشمنانت هزاران بار فرصت بده تا با تو دوست شوند...