​​ اس ام اس های دوستانه انگلیسی

اس ام اس های عاشقانه انگلیسی

sorry اس ام اس های عاشقانه انگلیسی
Love is afraid of losing you

عشق یعنی ترس از دست دادن تو

.
.
.
.

Love is wide ocean that joins two shores

عشق اقیانوس وسیعی است که دو ساحل رابه یکدیگر پیوند میدهد
.
.
.
.
Life whithout love is none sense and Goodness without love is impossible

زندگی بدون عشق بی معنی است و خوبی بدون عشق غیر ممکن
.
.
.

.
.
.
No matter what is the question when love is the answer

پاسخ عشق است سوال هر چه که باشد

جالبترین مطالب پاتوق


>