اس ام اس صبح بخیر، سلام
  • اس ام اس صبح بخیر، سلام

    به لحظه های بی تو بودن سلام میکنم / در سینه ام گر دلی هست به نامت میکنم / تمام میشود این فاصله ها بی گمان ...

    به لحظه های بی تو بودن سلام میکنم / در سینه ام گر دلی هست به نامت میکنم / تمام میشود این فاصله ها بی گمان / به لحظه های با تو بودن سلام میکنم سلام عزیز مهربون ما رو نمیبینی خوشی؟ هنوز مثل قدیما دلبری ...

    بیشتر بخوانید