برچسب گذاری توسط: اس ام اس زندگی غمناک

۰

اس ام اس زندگی غمگین

  ∞∞∞∞∞∞∞ اس ام اس زندگی ∞∞∞∞∞∞∞ زندگی مثل دیکته است، هی غلط مینویسیم و هی پاک میکنیم، دوباره مینویسیم و باز پاک میکنیم، غافل از اینکه یه روز داد میزند ورقه ها بالا…...

۰

اس ام اس زندگی

  یه لحــظــه هایــی تو زندگی هست که سر جمع دو دقیقه هم نبوده اما یادش یه عــمـــر آدمو داغون می کنه… ∞∞∞∞∞∞∞ اس ام اس زندگی ∞∞∞∞∞∞∞ در هیاهوی زندگی دریافتم ؛ چه...