برچسب گذاری توسط: اس ام اس انتظاریار

۰

اس ام اس جدید انتظار

من نمی دانستم ، که سر انجام چه آید به سرم ؟ تو مرا خوب نگر ، شاید اینبار ببینی که تو را منتظرم ! . . . اگر چه عاشق برفم بهار هم...