برچسب گذاری توسط: اسمس فلسفی کمیاب

۰

اسمس فلسفی ۹۳

دنبال دلتان بروید اما “عقلتان” را هم با خود ببرید . . . متوسل شدن به خشم و عصبانیت مانند این است که قطعه زغال داغی را به قصد پرتاب به سوی کسی در...