برچسب گذاری توسط: اسمس دل شکستگی

۰

اسمس دل شکسته

اسمس دل شکسته افســـردگـــی واقــعـــی اونجـــا شــرو میـــشـــه کـــه از صـــدای خنـــده اطـــرافیـــانـــت مــیفهــمــی کــــه تـــوام بـــایـــد بخـــنــدی . . . هـــه !! . . . تنهایی یعنی …. وقتی میری لباس بخری …....