​​ اسمس دل شکسته شهریور 94

اسمس دل شکسته

اسمس دل شکسته

fu76602 350x233 اسمس دل شکسته

افســـردگـــی واقــعـــی اونجـــا شــرو میـــشـــه

کـــه از صـــدای خنـــده اطـــرافیـــانـــت مــیفهــمــی کــــه

تـــوام بـــایـــد بخـــنــدی . . . هـــه !!

.

.

.

تنهایی یعنی ….

وقتی میری لباس بخری …. تو اتاق پرو ….
از آئینه میپرسی بهم میاد…………..؟؟؟؟؟؟؟

.

.

جالبترین مطالب پاتوق


>