اسمس دل شکسته شهریور 94
  • اسمس دل شکسته

    اسمس دل شکسته افســـردگـــی واقــعـــی اونجـــا شــرو میـــشـــه کـــه از صـــدای خنـــده اطـــرافیـــانـ ...

    اسمس دل شکسته افســـردگـــی واقــعـــی اونجـــا شــرو میـــشـــه کـــه از صـــدای خنـــده اطـــرافیـــانـــت مــیفهــمــی کــــه تـــوام بـــایـــد بخـــنــدی . . . هـــه !! . . . تنهایی یعنی …. وقتی ...

    بیشتر بخوانید