دسته: اس ام اس دلتنگی

۰

جمله های غمگین دلتنگی ۲۰۱۳

جمله های غمگین دلتنگی ۲۰۱۳ ازم جداشدوگفت کارخداست!موندم،مگه خدای اون خدای منم نبود؟! :: :: صدایت نمیکنم ک برگردی…مهم باشم خودت برمیگردی…! :: :: خدایا… دیگر خسته ام؟ چند بغض به یک گلو؟ ::...

۱

اس ام اس های دلتنگی ۲۰۱۳

اس ام اس های دلتنگی ۲۰۱۳ سادهء ساده ازدست مى روند همه ى آن چیزها که سخت سخت به دست آمدند.. :: :: تنهایی یعنی: ذهنم پراز تووخالی از دیگران است، اما کنارم خالی...

۰

اس ام اس های دلتنگی جدید

اس ام اس های دلتنگی جدید وقتـے خـداحـافظـے مےکنیـم؛ چہ انـرژے عظیمـے مےخواهـد کنتـرل اولیـن اشک براے نچکیـدن.. :: :: کهنه فروش تو کوچمون داد میزد کهنه میخریم وسایل شکسته پاره پوره میخریم بی...

۰

گلچین اس ام اس های دلتنگی

گلچین اس ام اس های دلتنگی باورم شد پاک بودن ذلت است … عاشقی سوزاندن حیثیت است … باورم شد دوستی ها لحظه ایست … بی وفایی قسمتی از زندگیست … عاشقی چیزی برای...

۰

جمله های دلتنگی گریه آور

جمله های دلتنگی گریه آور وقتی صدای خرد شدنت آوای دلگیری برای عابران باشد. دیگرچه فرقی میکند که یک روز برگ سبزکدامین درخت بوده ای؟! :: :: انگشتت راهرجای نقشه خواستی بگذار. فرقی نمیکند....

۱

جمله های گریه آور دلتنگی

جمله های گریه آور دلتنگی خـدایـا . . . بـابـت آن روز کـه سـرت داد کـشـیـدمـ مـتـأسـفـمـــ …! مـن عـصـبـانـی بـودمـ بـرای انـسـانـی کـه تـو مـیـگـفـتـی ارزشـَش را نـدارد و مــن پـا فـشـاری مـی...

۰

اس ام اس دلتنگی دی ۹۱

اس ام اس دلتنگی دی ۹۱ ﺧﯿﻠـﯽ ﻭﻗﺘـﻪ ﺩﻟـﻢ ﺗﻨـﮓ ﺷـﺪﻩ ﻭﺍﺳـﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑـﻬﺶ ﺑـﮕﻢ: ۷ ﺻﺒـﺢ ﺍﮔـﻪ ﺑﯿـﺪﺍﺭ ﺑـﻮﺩﯼ ﺑﯿـﺪﺍﺭﻡ ﮐـﻦ … ﺍﮔـﻪ ﺭﻓﺘـﻢ ﭘـﺸﺖ ﺧﻄﺶ ﻗـﻄﻊ ﮐﻨـﻪ ﻭ ﺑـﮕﻪ : ﺟﻮﻧـﻢ …...