دسته: تعبیر خواب

تعبیر خواب,خواب,خواب دیدن,سایت تعبیر خواب

تعبیر خواب یافتن ۰

تعبیر خواب یافتن

تعبیر خواب یافتن یافتن محمدبن سیرین گوید: اگر کسی درخواب بیند که دو چیزی یافت از یک جنس حج و عمره بود. اگر ده چیز بود مال است. اگر به عدد سی بیند نصرت...

۰

تعبیرخواب آینه و شوهر کردن

امام صادق _ ع _ می فرماید اگر دختری در آینه نگاه کند شوهر می کند و نزد شوهر عزیز و گرامی می شود و چنان چه آن دختر ببیند که مردی بیگانه آینه...

۰

تعبیر خواب رقص

  تعبیر خواب آهنگ و رقص تند ۱ـ اگر خواب ببینید با آهنگی تند می رقصید ، علامت آن است که در زندگی کمتر طعم شادی را می چشید. ۲ـ اگر خواب ببینید سیاهپوستان...

۰

تعبیر خواب آرایش کردن

لوک اویتنهاو می گوید : آرایش کردن : موقعیت بسیار خوب ـ اگر خواب ببینید برای جشن جایی را با گلهای رنگارنگ می آرایید ،

۰

تعبیر خواب آتش بازی

لوک اویتنهاو می گوید : تماشای آن :به جشنی دعوت خواهید شد آتش بازی کردن : در یک بازی در فضای باز شرکت خواهید کرد

۰

تعبیر خواب بارداری

  تعبیر خواب آبستنی محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که شکم او بزرگ شده بود چون زن آبستن، دلیل کند که او را مال و نعمت دنیا حاصل گردد و هرچند که شکم...

۰

تعبیر خواب آب جاری

تام چت ویندرا گوید: اگر آب جاری ببیند دلیلش حرکات آرامبخش است وتعبیر ش رسیدن به آرامش در زندگی است این خواب عاقبت خوشی را که در طالع زندگی وجود دارد نوید می دهد...

۰

تعبیر خواب آب

تعبیر خواب آب دیدن آب در خواب خوب است و نشان روشنایی و صفاست اما باید دید آب چه وضعی دارد و دارای چه کیفیتی و کمیتی است . بهترین نوع آب در خواب...

۰

زمان تعبیر شدن خواب ها

جدول زمان تعبیر شدن خواب ها بر حسب ساعت ساعت ۶-۱۰ شب : رؤیا نزدیک مغرب درست نیست و تعبیر ندارد، زیرا از پری شکم است تا یک سوم از شب هم بی تعبیر...

۱

تعبیر دیدن سگ در خواب

تعبیر دیدن سگ در خواب محمدبن سیرین گوید: سگ در خواب دیدن، دشمن دون فرومایه است، اما مهربان بود و سگ ماده در خواب زن فرومایه بود و سگ سیاه دشمنی بود از عرب،...

۲۹

تعبیر خواب عقد کردن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن عاقد در خواب میمون و مبارک نیست زیرا او کسی است که لطمات و صدمات مهلک به بیننده خواب وارد می آورد و مصیبت و بلا می آفریند که...

۹۹

تعبیر خواب بچه دار شدن

تعبیر خواب بچه دار شدن ۱ـ خواب زایمان در خواب ، نشانه بدنیا آوردن کودکی سلامت است . ۲ـ اگر دختری خواب ببیند زایمان می کند ، نشانه آن است که از درستکاری رو...