دسته: مجله خانواده

مجله دانستنی های خانواده

تعبیر خواب یافتن ۰

تعبیر خواب یافتن

تعبیر خواب یافتن یافتن محمدبن سیرین گوید: اگر کسی درخواب بیند که دو چیزی یافت از یک جنس حج و عمره بود. اگر ده چیز بود مال است. اگر به عدد سی بیند نصرت...

۰

تعبیرخواب آینه و شوهر کردن

امام صادق _ ع _ می فرماید اگر دختری در آینه نگاه کند شوهر می کند و نزد شوهر عزیز و گرامی می شود و چنان چه آن دختر ببیند که مردی بیگانه آینه...

۰

تعبیر خواب رقص

  تعبیر خواب آهنگ و رقص تند ۱ـ اگر خواب ببینید با آهنگی تند می رقصید ، علامت آن است که در زندگی کمتر طعم شادی را می چشید. ۲ـ اگر خواب ببینید سیاهپوستان...

۰

تعبیر خواب آرایش کردن

لوک اویتنهاو می گوید : آرایش کردن : موقعیت بسیار خوب ـ اگر خواب ببینید برای جشن جایی را با گلهای رنگارنگ می آرایید ،

۰

تعبیر خواب آتش بازی

لوک اویتنهاو می گوید : تماشای آن :به جشنی دعوت خواهید شد آتش بازی کردن : در یک بازی در فضای باز شرکت خواهید کرد

۰

تعبیر خواب بارداری

  تعبیر خواب آبستنی محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که شکم او بزرگ شده بود چون زن آبستن، دلیل کند که او را مال و نعمت دنیا حاصل گردد و هرچند که شکم...

۰

تعبیر خواب آب جاری

تام چت ویندرا گوید: اگر آب جاری ببیند دلیلش حرکات آرامبخش است وتعبیر ش رسیدن به آرامش در زندگی است این خواب عاقبت خوشی را که در طالع زندگی وجود دارد نوید می دهد...

۰

تعبیر خواب آب

تعبیر خواب آب دیدن آب در خواب خوب است و نشان روشنایی و صفاست اما باید دید آب چه وضعی دارد و دارای چه کیفیتی و کمیتی است . بهترین نوع آب در خواب...

۰

زمان تعبیر شدن خواب ها

جدول زمان تعبیر شدن خواب ها بر حسب ساعت ساعت ۶-۱۰ شب : رؤیا نزدیک مغرب درست نیست و تعبیر ندارد، زیرا از پری شکم است تا یک سوم از شب هم بی تعبیر...

۰

زنی که در سن ۵۵ سالگی چهار قلو زایمان کرد

  یک زن ۶۵ ساله آلمانی که در حال حاضر مادر ۱۳ فرزند است در دوران بارداری چهارقلوی خود به سر می برد. «آنگرت رونیگ» که در برلین زبان انگلیسی و روسی تدریس می...

۰

روانشناسی قهر

قهر، چرا؟ بعضی از افراد روحیه بسیار لطیف و حساسی دارند و سر اندک چیزی ناراحت می شوند . که این افراد نسبت به این مسئله دو نوع عکس العمل نشان می دهند دسته...

۰

مضرترین نوشیدنی ها برای سلامت بدن

این نوشیدنی های شیرین نصفی از کالری روزانه بدن را تامین می کنند و لبریز از شکر هستند. در این بحث جایگزین های این نوشیدنی های زیان آور را معرفی میکنیم کالری دریافت شده...