​​ مجله خانواده

تعبیر خواب یافتن

تعبیر خواب یافتن

index6 تعبیر خواب یافتن

یافتن

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی درخواب بیند که دو چیزی یافت از یک جنس حج و عمره بود. اگر ده چیز بود مال است.

اگر به عدد سی بیند نصرت بود. اگر هزار بود بهتر است و هر چند بیشتر بیند نیکوتر بود. اگر دید که در کوه کان زر یافت ولایت یابد. اگر دید که کان نقره یافت زنی با جمال خواهد.

لوک اویتنهاو می گوید :

یافتن چیزی : سود

—————————————–

X تعبیر خواب یافتنX تعبیر خواب یافتX تعبیر خواب یافتنیX تعبیر خواب درباره یافتنX تعبیر یافتنX تعبیرX خواب یافتن

منبعhttp://www.akairan.com

جالبترین مطالب پاتوق

عدم استفاده از موبایل قبل از خواب

index5 عدم استفاده از موبایل قبل از خواب

 

خیلی از ما عادت کرده ایم قبل از خواب چند دقیقه (یا حتی چند ساعتی) با تلفن همراهمان مشغول باشیم.

از چک کردن ایمیل گرفته تا سر زدن به فیسبوک و اینستاگرام یا خواندن اخبار آخر شب همه و همه از جمله کارهایی هستند که باعث می شوند تلفن های همراه در رخت خواب هم همراه ما باشند. اما بنا به دلایل علمی بهتر است این عادت را ترک کرد.

به گفته محققان، تلفن های هوشمند نوزی آبی رنگ گسیل می کنند که باعث گیج شدن ذهن شده و در این شرایط انسان تصور می کند در یک منطقه زمانی متفاوت حضور دارد. حتما چنین تجربه ای برایتان آشناست. فرض کنید بسیار خسته هستید و تصمیم میگیرید که استراحت کنید، اما ناگهان به یاد می آورید که باید ایمیلتان را چک کنید. پس از این کار ناگهان متوجه می شوید که تا حد زیادی از خستگیتان کم شده و تصمیم می گیرید سری به شبکه های مجازی بزنید و به این ترتیب در حالی که در ابتدا بسیار خسته بودید، اما چند ساعتی را با تلفن هوشمندتان مشغول می شوید. این اثر در طول موج های بین ۴۸۰ تا ۵۰۰ نانومتر به اوج خود می رسد و برای اینکه بتوانید مقایسه بهتری داشته باشید، باید خدمتتان عرض کنیم که

تعبیرخواب آینه و شوهر کردن

images7 تعبیرخواب آینه و شوهر کردن

امام صادق _ ع _ می فرماید اگر دختری در آینه نگاه کند شوهر می کند و نزد شوهر عزیز و گرامی می شود و چنان چه آن دختر ببیند که مردی بیگانه آینه ای به او می دهد و در چهره او نگاه می کند به دیدن دوستی غایب خشنود می گردد.

آینه در خواب دوست و همدم و یار و مونس بیننده خواب است. نگریستن در آینه خوب است چنان چه بیننده خواب خودش را ببیند. اگر بیننده صورت خودش را ببیند خداوند به او پسری عنایت می فرماید و چنان چه سن فرزند داشتن او گذشته باشد از جانب فرزندش به او سود می رسد و این فرزند غالبا باید پسر باشد. اگر زنی چهره خودش را در آینه ببیند خداوند به او دختری عنایت می فرماید یا از جانب فرزند به او سود می رسد و محبتی چشمگیر می شود. اگر آینه داشتید و

تعبیر خواب رقص

images6 تعبیر خواب رقص

 

تعبیر خواب آهنگ و رقص تند
۱ـ اگر خواب ببینید با آهنگی تند می رقصید ، علامت آن است که در زندگی کمتر طعم شادی را می چشید.

۲ـ اگر خواب ببینید سیاهپوستان با آهنگی تند مشغول رقصیدن هستند ، نشانة آن است که سرخوشی شما تحت الشعاع نگرانیهایی بیهوده قرار می گیرد.

تعبیر خواب آرایش کردن

11111 تعبیر خواب آرایش کردن
لوک اویتنهاو می گوید :

آرایش کردن : موقعیت بسیار خوب

ـ اگر خواب ببینید برای جشن جایی را با گلهای رنگارنگ می آرایید ،

تعبیر خواب آتش بازی

تعبیر خواب آتش بازی تعبیر خواب آتش بازی

لوک اویتنهاو می گوید :

تماشای آن :به جشنی دعوت خواهید شد
آتش بازی کردن : در یک بازی در فضای باز شرکت خواهید کرد

تعبیر خواب بارداری

777771 تعبیر خواب بارداری

 

تعبیر خواب آبستنی

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که شکم او بزرگ شده بود چون زن آبستن، دلیل کند که او را مال و نعمت دنیا حاصل گردد و هرچند که شکم بزرگتر بیند،

مال دنیا بیشتر بود.ابراهیم کرمانی گوید: اگر فرزند نابالغ خود را آبستن بیند، دلیل که اگر پسر بود، پدرش را نعمت و مال حاصل گردد و اگر بیننده خواب دختر بود، مادرش را نعمت و مال حاصل شود.

تام چت ویندرا گوید :

تعبیر خواب آب جاری

index5 تعبیر خواب آب جاری

تام چت ویندرا گوید:

اگر آب جاری ببیند دلیلش حرکات آرامبخش است وتعبیر ش رسیدن به آرامش در زندگی است

این خواب عاقبت خوشی را که در طالع زندگی وجود دارد نوید می دهد

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:


>