دسته: امتحان نهایی

۰

برنامه امتحان نهایی شهریور ۹۱

برنامه امتحان نهایی شهریور ۹۱ برنامه امتحانات نهایی شهریور ماه ۹۱ سال سوم متوسطه، پیش دانشگاهی سالی واحدی (روزانه)، نیم سالی واحدی “بزرگسالان–داوطلبان آزاد” و هماهنگ کشوری سال اول و دوم متوسطه را از...