​​ داستان زیبای جزا در روز قیامت
Xبستن تبلیغات
>

داستان زیبای جزا در روز قیامت

index25 داستان زیبای جزا در روز قیامت

جزا در روز قیامت
چون به نزدیک عرفات رسید، درویشی پیش او آمد با پای برهنه و تاول زده، تشنه و گرسنه به رئیس بخارا گفت: «آیا روز قیامت جزای من مثل جزای تو باشد؟»


رئیس جواب داد: «حاشا که خدای عزوجل من را چون جزای تو دهد، زیرا که من متمول هستم و به فرمان خدا آمدم و تو برخلاف فرمان خدا آمدی.»

قابوسنامه


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>