​​ داستان زیبای جزا در روز قیامت

داستان زیبای جزا در روز قیامت

index25 داستان زیبای جزا در روز قیامت

جزا در روز قیامت
چون به نزدیک عرفات رسید، درویشی پیش او آمد با پای برهنه و تاول زده، تشنه و گرسنه به رئیس بخارا گفت: «آیا روز قیامت جزای من مثل جزای تو باشد؟»


رئیس جواب داد: «حاشا که خدای عزوجل من را چون جزای تو دهد، زیرا که من متمول هستم و به فرمان خدا آمدم و تو برخلاف فرمان خدا آمدی.»

قابوسنامه


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>