​​ ضرب المثل های زیبا در مورد دوست و دوستی

ضرب المثل های زیبا در مورد دوست و دوستی

index21 ضرب المثل های زیبا در مورد دوست و دوستی

ضرب المثل در مورد دوست و دوستی

دوری و دوست

با دوستان بساز و بر دشمنان بتاز.

تو اول بگو با کیان دوستی// پس آنگه بگویم که تو کیستی

ضرب المثل درمورد دوستی,ضرب المثل در مورد دوست,انواع ضرب المثل در مورد دوست

دوست و مگس هردو در تابستان ظاهر می‌شوند.

با دوستان مروت، با دشمنان مدارا.

ضرب المثل در مورد دوست,جدیدترین ضرب المثل در مورد دوست,ضرب المثل درباره دوست

دوستیِ خاله خرسه

هرچه از دوست می رسد، نیکوست.

ضرب المثل در مورد دوست,زیباترین ضرب المثل در مورد دوست,انواع ضرب المثل در مورد دوست

دوستان وفادار بهتراز خویشند.

هنگام نیاز، دوستان واقعی شناخته می‌شوند.

ضرب المثل درباره دوست,ضرب المثل در مورد دوست,انواع ضرب المثل در مورد دوست

آن کس که در هرجا دوستانی دارد، همه جا را دوست‌داشتنی می‌یابد.

با دوست چو بد کنی، شود دشمن تو.

ضرب المثل در رابطه با دوست,زیباترین ضرب المثل در مورد دوست,ضرب المثل در مورد دوست

دوست آن باشد که گیرد دست دوست، در پریشان حالی و درماندگی

به عالمی نفروشیم مویی ازسر دوست.

ضرب المثل درمورد دوستی,ضرب المثل در رابطه با دوست,ضرب المثل در مورد دوست

وقتی از اخلاق یک فرد سر در نمی‌آوری، به دوستانش نگاه کن.

دوست، ما را و همه نعمت فردوس، شما را.

ضرب المثل درمورد دوست,ضرب المثل درمورد دوستی,ضرب المثل در رابطه با دوست

دشمن دانا به ازنادان دوست.

چون کوی دوست هست، به صحرا چه حاجت است.

ضرب المثل در مورد دوست,انواع ضرب المثل در مورد دوست,ضرب المثل در رابطه با دوست

دوستان را دل نوازی کن که جانبازی کنند.

دوست، ما را و همه نعمت فردوس، شما را.

دوستی وصله شده‌ به ندرت به کیفیت سابق باز می‌گردد.


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>