​​ زیباترین اس ام اس های فلسفی

زیباترین اس ام اس های فلسفی

images11  زیباترین اس ام اس های فلسفی

غیر ممکن است دو بار پای خود را در یک آب روان فروبریم
هراسیلتوس


باطن انسان که اصلاح شود

رفتار او استوارترشود
امام جعفر صادق (ع)

اگر می خواهی قیمت پول را بدانی قرض کن
فرانکلین

آنقدر برمال دنیا حریص مباش که از مفقود شدنش اندوهناک شوی
سقراط

ازشنیدن کارهای شرافتمندانه خویش خجالت مکش
کریستوفر مارلو

عزت و احترام  قیمت زحمت و مشقت است
حسن رشدیه

باید زندگی کرد برای نوشتن

نه نوشتن برای زندگی کردن

چیزی که دانش بیارد راستی است
ابوعلی سینا

حتی تظاهر به شادی نیز برای دیگران شادی بخش است
چارلی چاپلین

کسی که فکر و تدبیر دارد از هر چیز که ببیند پند می گیرد
امام علی (ع)

بزرگترین نشانه اراده قوی  وجود متانت و آرامش است
کانادی

من خودرا محتاج نمی دانم

زیرا طریقه قناعت رایاد گرفته ام
بوسی


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>