​​ داستان زیبا و جدید جزا در روز قیامت

داستان زیبا و جدید جزا در روز قیامت

داستان زیبا و جدید جزا در روز قیامت

fun1511 350x219 داستان زیبا و جدید جزا در روز قیامت

یک سال رئیس بخارا به حج رفت. چون به نزدیک عرفات رسید، درویشی پیش او آمد با پای برهنه و تاول زده، تشنه و گرسنه به رئیس بخارا گفت: «آیا روز قیامت جزای من مثل جزای تو باشد؟»

رئیس جواب داد: «حاشا که خدای عزوجل من را چون جزای تو دهد، زیرا که من متمول هستم و به فرمان خدا آمدم و تو برخلاف فرمان خدا آمدی.»

قابوسنامه
منبع:asriran.com


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>