​​ حكایت جدید دستور براى رفع مزاحمت مردم

حکایت جدید دستور براى رفع مزاحمت مردم

حکایت جدید دستور براى رفع مزاحمت مردم

fun1500 350x233 حكایت جدید دستور براى رفع مزاحمت مردم

یکى از مریدان نزد پیر مرشد خود آمد و گفت: چه کنم که از دست مردم در رنج مى باشم؟

آنها زیاد نزد من مى آیند و وقت عزیز مرا مى گیرند.

پیر مرشد به او گفت: به این دستور عمل کن تا از دور تو پراکنده گردند و آن اینکه: به فقیران آنها قرض بده و از ثروتمندان آنها چیزى را بخواه. در این صورت فقیران بر اثر نداشتن پول براى اداى قرض و ثروتمندان از ترس پول دادن، نزد تو نیایند و اطرافیان خلوت گردد.

گر گدا پیشرو لشگر اسلام بود

کافر از بیم توقع برود تا در چین

منبع:حکایت هایی از سعدی


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>