​​ جدیدترین اس ام اس امید و آرزو

جدیدترین اس ام اس امید و آرزو

جدیدترین اس ام اس امید و آرزو

index9 جدیدترین اس ام اس امید و آرزو

دگر آرزو نجویم پی آرزو نپویم

همه از تو شکر گویم که تویی شکارم امشبز بس زخم زبان خوردم

دهان از گفتگو بستم

در دل را ز نومیدی به روی آرزو بستماس ام اس جدید امید و آرزوچنان بدیدن روی تو آرزومندم

که گر بدادن جان ممکن است خرسندماس ام اس جدید امید و آرزوهمه آرزوی دل را به تبسمی برآور

همه رنج های جان را به کرشمه‌ای دوا کن

دکتر صورتگراس ام اس جدید امید و آرزوصفایی بود دیشب با خیالت خلوت ما را

ولی من باز پنهانی

ترا هم آرزو کردم

شهریاراس ام اس جدید امید و آرزومرا هرگز نباشد خواب و دارم آرزو گاهی

که‌ خواب ‌آید به چشمم بلکه جانانم به خواب‌ آید

شیدای کردستانیاس ام اس جدید امید و آرزوداری هوس که غیر برای تو جان دهد

آه این چه آرزو است مگر مرده‌ایم ما

عالمیاس ام اس جدید امید و آرزوشبی در عالم مستی همین قدر آرزو دارم

که مست از جای برخیزی و بنشینی به دامانم

فروغی بسطامیاس ام اس جدید امید و آرزو


فریب دورنماهای آرزو خوردم

ره سراب گرفتم ز تشنگی مردم

دکتر صدارتاس ام اس جدید امید و آرزوبه ماه روی تو این آرزو که من دارم

هزار سال اگر بینمت هنوز کم است


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>