​​ تعبیر خواب یافتن

تعبیر خواب یافتن

تعبیر خواب یافتن

index6 تعبیر خواب یافتن

یافتن

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی درخواب بیند که دو چیزی یافت از یک جنس حج و عمره بود. اگر ده چیز بود مال است.

اگر به عدد سی بیند نصرت بود. اگر هزار بود بهتر است و هر چند بیشتر بیند نیکوتر بود. اگر دید که در کوه کان زر یافت ولایت یابد. اگر دید که کان نقره یافت زنی با جمال خواهد.

لوک اویتنهاو می گوید :

یافتن چیزی : سود

—————————————–

X تعبیر خواب یافتنX تعبیر خواب یافتX تعبیر خواب یافتنیX تعبیر خواب درباره یافتنX تعبیر یافتنX تعبیرX خواب یافتن

منبعhttp://www.akairan.com


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>