​​ اس عشقولانه سایت

اس عشقولانه سایت

7777 اس عشقولانه سایت

 

گرگ ھم کھ باشی

عاشق بره ای خواھی شد

کھ تو را بھ علف خوردن وا می دارد

و رسالت عشق این است

شدنِ آنچھ نیستی !

.

.

.

اگھ عاشقت نبودم ، پا نمی داد این ترانھ

بی خیال بد بیاری ، زنده باد این عاشقانھ . . .

اس عشقولانه

من دیوانھ ی آن لحظھ ای ھستم کھ تو دلتنگم شوی

و محکم در آغوشم بگیری

و شیطنت وار ببوسیم

و من نگذارم !

عشق من ، بوسھ با لجبازی ، بیشتر می چسبد !

.
اس عشقولانه
.

ھرگز نفھمیدم فراموش کردن درد داشت یا فراموش شدن

بھ ھر حال دارم فراموش میکنم فراموش شدنم را . . .

اس عشقولانه

ھیچ میدانستی

زیباترین عاشقانھ ای کھ برایم گفتی

وقتی بود کھ اسمم را با “میم” بھ انتھا رساندی . . .

.
اس عشقولانه
.

دل خوشم با غزلی تازه ھمینم کافی ست

تو مرا باز رساندی بھ یقینم کافی ست

قانعم ، بیشتر از این چھ بخواھم از تو

گاه گاھی کھ کنارت بنشینم کافی ست . . .

اتاق تنھاییم پا بھ ماه اتفاق تازه ایست

بھ گمانم یکی نبود قصھ ھای من در راه است . . .

.
اس عشقولانه
.

عاشق ترین مرد ، آدم بود

کھ بھشت را بھ لبخند حوا فروخت . . .

اس عشقولانه

 

منبعhttp://siahpooshsms.parsiblog.com


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>