​​ تعبیر خواب آتش بازی

تعبیر خواب آتش بازی

تعبیر خواب آتش بازی تعبیر خواب آتش بازی

لوک اویتنهاو می گوید :

تماشای آن :به جشنی دعوت خواهید شد
آتش بازی کردن : در یک بازی در فضای باز شرکت خواهید کرد

اگر خواب ببینید جایی آتش گرفته اما در آتش سوزی کسی جان خود را از دست نداده است ، نشانة آن است که با وقوع حادثه ای شادمانی و نشاط خاطر شما قراهم خواهد شد .

منبعhttp://tabirkhab.akairan.com/sleep/sleep/22967.html


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>