​​ تعبیر خواب آب جاری

تعبیر خواب آب جاری

index5 تعبیر خواب آب جاری

تام چت ویندرا گوید:

اگر آب جاری ببیند دلیلش حرکات آرامبخش است وتعبیر ش رسیدن به آرامش در زندگی است

این خواب عاقبت خوشی را که در طالع زندگی وجود دارد نوید می دهد

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

آب سیال و روان ولی زیاد و خروشان مشروط بر اینکه شاهد تماشای آن باشید نه درون آن نشان قدرتی است که با آن رو برو می شوید و با آن رویارو قرار می گیرد.اگر از آب رودخانه یا سیل برگرفتید و نوشیدید دو صورت دارد. یا آب کثیف است یا روشن و صاف. آب کثیف مال و بهره است که از طریق نا مشروع و نادرست نصیب شما می گردد و آب روشن چیزی است مادی و مالی که از راه پسندیده به چنگ می آورید و بهره مند می شوید.

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن آب روان وروشن سفر بانعمت باشد

 

—————————————————–

تعبیر خواب آب جاری
,تعبیر خواب آب جاری
دیدن,تعبیر خواب, آب جاری
,تعبیر خواب آب ,آب جاری
,تعبیر آب جاری,تعبیر خواب اب جاری,تعبیر خواب اب,تعبیر خواب اب دیدن

منبعhttp://tabirkhab.akairan.com


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>